Lieu-dit Le Bout du Monde
F-36320 Villedieu-sur-Indre

leboutdumonde36@gmail.com

w

+33 (0) 6 81 84 87 54
+33 (0) 2 54 60 87 04

leboutdumonde36@gmail.com

w

+33 (0) 6 81 84 87 54
+33 (0) 2 54 60 87 04

Algemene Voorwaarden

 

Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op transacties met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt gebonden zijn door aanvullende contracten in verband met uw relatie met ons of producten of diensten die u van ons ontvangt. Indien bepalingen van aanvullende overeenkomsten strijdig zijn met bepalingen van deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten.

Verplicht

Door u te registreren voor, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de hieronder vermelde voorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert kennis en aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden. In sommige gevallen kunnen wij u ook vragen om uw uitdrukkelijke toestemming te geven.

Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of elektronisch met ons te communiceren, stemt u ermee in en erkent u dat wij elektronisch met u kunnen communiceren via onze website of door u een e-mail te sturen, en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiehouders bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Website en de gegevens, informatie en andere bronnen die op de Website worden weergegeven of toegankelijk zijn.

Alle rechten voorbehouden

Tenzij specifieke inhoud anders vermeldt, worden aan u geen licenties of andere rechten verleend onder enig auteursrecht, handelsmerk, patent of ander intellectueel eigendomsrecht. Dit betekent dat u geen van de materialen op deze website zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in een elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, uploaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, verhandelen of verhandelen, in welke vorm dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve en alleen voor zover dwingend recht (zoals het citaatrecht) anders bepaalt.

Eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld niet. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke bepalingen en voorwaarden van die derden. De meningen of het materiaal op dergelijke sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke sites. U aanvaardt alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van deze websites en alle diensten van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, ongeacht de oorzaak, die voortvloeit uit de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden.

Verantwoord gebruik

Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord deze alleen te gebruiken voor de doeleinden die bedoeld en toegestaan zijn volgens deze voorwaarden, eventuele aanvullende overeenkomsten met ons, en toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen van de branche. U mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) kwaadaardige software; gegevens die op onze website zijn verzameld niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten, en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of zouden kunnen toebrengen aan de website of die de werking, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website verstoren.

Indienen van een idee

Dien geen ideeën, uitvindingen, werken van auteurschap of andere informatie in die als uw eigen intellectuele eigendom kan worden beschouwd en die u aan ons wilt voorleggen, tenzij wij vooraf een overeenkomst inzake intellectuele eigendom of een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend. Als u de inhoud aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle bestaande of toekomstige media.

Beëindiging van het gebruik

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, op elk moment de toegang tot de Website of een van de diensten erop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van uw toegang tot of gebruik van de website of enige inhoud die u mogelijk hebt gedeeld op de website. U hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, ook niet als bepaalde functies, instellingen en/of inhoud waaraan u hebt bijgedragen of waarop u hebt vertrouwd, permanent verloren gaan. U mag de beperkingen op de toegang tot onze website niet omzeilen of misbruiken, of trachten deze te omzeilen of te misbruiken.

Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal enige wettelijk geïmpliceerde garantie die het onwettig zou zijn te beperken of uit te sluiten, beperken of uitsluiten. Deze website en de volledige inhoud ervan worden aangeboden op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud af. Wij garanderen niet dat :

deze website of onze inhoud aan uw eisen zal voldoen;
deze website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Niets op deze website vormt of is bedoeld als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard dan ook. Indien u advies wenst, dient u een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot zaken waarvoor het voor ons onwettig of onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade (inclusief schade voor verlies van winst of inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databases, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) geleden door u of een derde partij als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze website.

Behalve voor zover een aanvullende overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, is onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor enige schade voortvloeiend uit of in verband met de website of producten en diensten die op de markt worden gebracht of verkocht via de website, ongeacht de vorm van actie die aansprakelijkheid oplegt (hetzij in contract, equity, nalatigheid, opzettelijk wangedrag, onrechtmatige daad, of anderszins) beperkt tot de totale prijs die u aan ons betaalde om dergelijke producten of diensten te kopen of de website te gebruiken. Deze beperking geldt in het totaal voor al uw vorderingen, acties en oorzaken van actie van elke aard en soort.

Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, kan u worden gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en up-to-date is.

Wij hebben een beleid ontwikkeld om aan al uw zorgen over privacy tegemoet te komen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring en ons cookiebeleid.

Toegankelijkheid

Wij zetten ons in om de inhoud die wij aanbieden toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Indien u een handicap hebt en wegens uw handicap geen toegang krijgt tot een deel van onze website, verzoeken wij u ons een bericht te sturen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem dat u ondervonden hebt. Als het probleem gemakkelijk kan worden vastgesteld en kan worden opgelost met behulp van de in de sector gebruikelijke computerhulpmiddelen en -technieken, zullen wij het probleem onmiddellijk oplossen.

Exportbeperkingen / naleving van de wet

Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van producten of diensten die op de website worden verkocht, illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Frankrijk.

Opdracht

U mag geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen of uitbesteden, geheel of gedeeltelijk, aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig.

Schending van deze voorwaarden

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de website te blokkeren, en/of juridische stappen tegen u ondernemen.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten in verband met uw schending van deze Algemene Voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk vergoeden voor alle schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze voorwaarden en overeenkomsten, of het niet uitoefenen van een optie tot beëindiging, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of overeenkomsten of enig deel daarvan, of het recht om daarna elke bepaling af te dwingen.

Taal

Deze voorwaarden worden uitsluitend in het Engels, Frans en Nederlands vertaald. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gesteld.

Volledige instemming

Deze voorwaarden, samen met onze privacyverklaring en ons cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Jean-François Libert Chambres d’hôtes Le Bout du Monde betreffende uw gebruik van deze website.

Bijwerking van deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Het is uw plicht deze voorwaarden regelmatig te controleren om te zien of zij zijn gewijzigd of bijgewerkt. De datum die bovenaan deze voorwaarden staat vermeld, is de meest recente revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden worden van kracht zodra ze op deze website zijn geplaatst. Wanneer u deze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen of updates zijn gepubliceerd, wordt dit beschouwd als een kennisgeving dat u ermee instemt deze voorwaarden te volgen en eraan gebonden te zijn.

Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Frankrijk. Elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Frankrijk. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om de bedoeling van deze voorwaarden te bewerkstelligen. De overige bepalingen blijven onverlet.

Contact Informatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Jean-François Libert Chambres d’hôtes Le Bout du Monde.

U kunt contact met ons opnemen over deze voorwaarden door ons te schrijven of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: leboutdumonde36@gmail.com
Lieu Dit le Bout du Monde, 36320 Villedieu-sur-Indre